Фейсбук игра: Флора 10 – 20.01-03.02.2021 - ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

Article title 2


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Период: 20.01-03.02.2021

2. Териториален обхват:

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ОРГАНИЗАТОР:

AboPharma България със седалище гр. София, кв. Овча купел, бул. Цар Борис III №168, ет.1, офис 12

4. Право на участие:

Право на участие в играта има всяко дееспособно физическо лице с местоживеене в България, с изключение на: служителите на AboPharma България и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи), както и администратори на фен страниците на AboPharma България в социалните мрежи.

5. Условия на играта:

За да участва в играта, участникът трябва да изгледа видеото и да отговори на следния въпрос в коментар под публикацията: Какво казва героят на Бацилус Коагуланс в рекламата на Флора 10 и с кой холивудски суперхит го свързваш?

6. Продукти, участващи в играта:

Флора 10 – мултищамов синбиотик х15 капсули

7. Награди:

Флора 10 – мултищамов синбиотик х15 капсули

8. Механизъм и организация на провеждане на играта:

ОРГАНИЗАТОРЪТ публикува спонсориран видео пост – реклама на Флора 10 на стената на Фейсбук страницата на AboPharma България.

Участниците отговарят на следния въпрос в коментар под публикацията: „Какво казва героят на Бацилус Коагуланс в рекламата на Флора 10 и с кой холивудски суперхит го свързваш?“ от 20.01.2021 до 03.02.2021

След приключване на играта, на случаен принцип ще бъдат изтеглени 5-ма печеливши.

9. Определяне на печелившите. Получаване на наградите:

9.1. В периода 08.02 – 12.02.2021 във Фейсбук страницата на AboPharma България ще бъдат обявени 5-ма печеливши.

9.2. В 7 (седем)-дневен срок след получаване на Фейсбук известие, всеки печеливш ще трябва да отговори на лично съобщение като предостави име, фамилия, телефонен номер, адрес за получаване на наградата.

9.3. Наградите ще бъдат доставени до всеки печеливш за сметка на ОРГАНИЗАТОРА с куриер в срок до 10 (десет) работни дни след подаването на телефон и адрес за доставка чрез имейл съобщение. Получателите ще бъдат уведомени от служител на ОРГАНИЗАТОРА за ориентировъчната дата на доставка.

9.6. Участник в играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. При отказ да бъде получена наградата, правото за нейното получаване се погасява незабавно.

10. Ограничения на отговорността

10.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи известието си за спечелването на наградата. Отговорност на участниците е да проверяват своите Фейсбук известия.

10.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, включително оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра.

10.3. С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в играта e изцяло по негово желание и на негова отговорност. Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено от Организатора.

10.4. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите, извън контрола на Организатора.

11. Забрани

11.1. Забранено е използването на недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултата от играта.

11.2. Участници, нарушаващи забраната, ще бъдат автоматично дисквалифицирани от ОРГАНИЗАТОРА

11.3. Участници, които публикуват нецензурни текстове, снимки или накърняват репутацията на марката неоснователно, както и общоприетите етични норми, се дисквалифицират, а коментарите им се изтриват без предупреждение.

12. Разни

12.1. Правилата на играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на сайта на AboPharmaБългария във Фейсбук

12.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва или променя правилата по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им във страницата на AboPharma България във Фейсбук

12.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Фейсбук , в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

12.4. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на играта могат да се изпращат и писмено на адрес: marketing1@abopharma.info или на телефон 0884 60 54 90 . На същия имейл адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от ОРГАНИЗАТОРА

12.5. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

12.6. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.

12.7. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от играта.

12.8. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между ОРГАНИЗАТОРА и участниците, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат въпроса до компетентните институции.

13. Съгласие с Общите условия

Чрез участието си в играта, Участникът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите им и се задължава да ги спазва.

13. Лични данни

13.1. Настоящата игра се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.

13.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участника на договорно основание, възникнало с приемането на настоящите Общи условия. Ако участникът желае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, може отправи искане до Организатора като му изпрати лично съобщение чрез Facebook-страницата на Организатора или имейл на адрес marketing1@abopharma.info. В случай, че участникът пожелае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, Организаторът ще бъде възпрепятстван да включи участника в тегленето за наградите и да му връчи спечелената награда.

Участникът има право на безплатен достъп, коригиране или изтриване на личните му данни или ограничаване на обработването им, като отправи искане на посочения по-горе имейл или чрез съобщение на Facebook-страницата на Организатора.

13.3 За целите на провеждането на тегленето с награди, определянето на печелившите участници и връчването на наградите, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:

- имена или псевдоним, посочен във Facebook-профила им;

- профилна снимка;

- име и фамилия, посочени от печелившите с цел да бъде връчена наградата им;

- адрес, посочен от печелившите, на който да бъде връчена наградата им;

- телефон за контакт, предоставен от печелившите с цел да бъде връчена наградата им.

13.4.Организаторът ще предостави името, фамилията, адресът и телефонният номер, получени от печелившите участници, на куриер или пощенски оператор с цел изпращане на техните награди.

13.5. Организаторът ще обработва и съхранява имената фамилиите, адреса за връчване на наградата и телефона за контакт на печелившите участници в срок от 30 /тридесет/ работни дни след приключване на тегленето с награди, след което ще бъдат унищожени. Всички останали лични данни, публикувани лично от участниците на Facebook-страницата на Организатора, ще бъдат обработвани в сроковете за обработка на лични данни съгласно Политика за данните на Facebook, достъпна на следния адрес: https://bg-bg.facebook.com/about/privacy/update.

13.6. Организаторът може да има достъп до лични данни, предоставени на Facebook-профила на участниците, в зависимост от настройките и ограниченията за публичност на профилите си, които те сами са определили. Тези лични данни няма да бъдат обработвани от Организатора по никакъв начин.

14. Съдържанието на играта е достъпно за разглеждане от всеки посетител.