Примерно заглавие


Общи правила на играта Изтрий и спечели с Абофарма

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТАРАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ

1.1. Възложител и организатор на Играта е „Техноком Трейд” ООД (“Организатор на играта”), с ЕИК130375886, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Карпати“ 10, ет. 4, ап. 15 .

1.2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук “Официални Правила”).

Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет адрес http://www.abopharma.info

Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само от датата на публикуването им на Интернет адрес http://www.abopharma.info. Участниците в Играта следва сами да се информират за промени в Правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за промени.РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

2.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България, в избрани търговски обекти, изброени в Приложение 1 към настоящите Официални правила. В търговските обекти, в които се провежда Играта, са изложени рекламни материали, информиращи за рекламната кампания.

2.2. в Играта участват всички продукти с марка Абофарма. Върху продуктите няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично означение/етикет/надпис за Играта.РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

3.1 От 15.01.2019 г. до 15.02.2019 г. включително или до изчерпване на скреч картите.

3.2. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди след изтичане на промоционалния период или изчерпването на оповестения брой награди и/или скреч карти.

3.3. Организаторът на играта няма задължение да води кореспонденция във връзка и по повод претенции за получаване на награди, предявени след крайната дата на промоцията или след изчерпване на промоционалните количества.РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1 В Играта могат да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 години към момента на покупката, които пребивават на територията на Република България.

4.2 В Играта нямат право да участват служители на Организатора „Техноком трейд“ ООД, както и членовете на техните семейства.РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

5.1. При покупка на продукт или продукти с марка „Абофарма“ на стойност минимум 20 лв. с ДДС “ в определени аптеки, посочени в Приложение 1, раздел А, клиентът получава правото да изтегли скреч карта, с която има възможност да спечели някоя от посочените в раздел 7 награди. Скреч картата се предоставя на касата от фармацевта при издаване на фискален бон/фактура, в който е отразено закупуване на продукти на Абофарма на стойност минимум 20 лв. с ДДС.

5.2. След изтриване на защитното поле на скреч картата, на нея се появява един от следните надписи:

- „Печелиш Варистази гел!“

- „Печелиш Ксанадрен 300 мл!“

- „Опитай пак!“ – в този случай участникът не печели награда.

5.3. При изтегляне на печеливша скреч карта, участникът я предава на фармацевта и получава съответната награда. Един клиент може да участва неограничен брой пъти в Играта. За всяко следващо участие в Играта следва да се извърши нова покупка на продукти на Абофарма на минимална стойност 20 лв. с ДДС.

5.4. Наградите се печелят на случаен принцип. Всеки клиент сам изтегля скреч картата от предложените от фарамцевта.РАЗДЕЛ 6. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. За валидна се счита всяка печеливша скреч карта, получена при покупка на продукти с марката Абофарма на стойност 20 лв.

6.2 Всички награди ще бъдат раздавани на място в съответния обект, в който е направена покупката, само на клиенти, които представят печелившата скреч карта. Скреч карти няма да могат да бъдат предавани за подарък в други обекти, участващи в промоцията, различни от мястото на покупка.

6.3. При липса на наличност на спечелената награда в даден търговски обект, Организаторът се задължава до две седмици да осигури бройка от наградата за спечелилия участник, като същият се задължава да представи печелившата скреч картата заедно с оригинала на фискалния бон/фактура, доказващ покупката на стойност 20 лв. с ДДС от този обект.

6.4. Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от играта и всички действия, извършвани с цел да бъдат заблудени организаторите на играта. При установяването на такива действия, участникът се лишава от правото да получи всяка спечелена от него или с негово съдействие награда.РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта са, както следва:

- 15000 бр. КСАНАДРЕН 300 ml

- 5000 бр. ВАРИСТАЗИ ГЕЛРАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Всички печеливши скреч карти след определения краен срок на Играта се считат за невалидни.

8.2. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.

8.3. Организаторът не носи отговорност за качеството на наградите, нито за вреди, настъпили във връзка с получаването или употребата им.РАЗДЕЛ 9: ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

9.1 Не се допуска замяна на спечелeната награда с нейната равностойност или с друга награда от Играта.РАЗДЕЛ 10: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

10.1 Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.РАЗДЕЛ 11: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

11.1 Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.РАЗДЕЛ 12. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

12.1 Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес http://abopharma.bg за периода на Играта. Информация за Играта и нейните правила може да бъде получена и на телефон………… всеки работен ден, във времевия диапазон от 9.00 до 17.00 часа.

12.2. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да спазват настоящите Официални Правила и техните условия и разпоредби.